METROSENZOR S.R.L., implementează activităţile proiectului “Creșterea competitivității societății Metrosenzor SRL prin construirea unui spațiu de prestări servicii de verificări metrologice și etalonari “, Cod SMIS 112177″

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.044.225,46 lei.
Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.421.633,14 lei, din care 2.058.388,17 lei din FEDR.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 363.244,97 lei.
Contract de Finanțare Nr. 1802/11.04.2018

Durata totală implementare a proiectului este de 45 de luni, respectiv 23.02.2017 – 31.10.2020. Durata implementării după semnarea contractului de finanțare 1802/11.04.2018, este de 31 de luni.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii METROSENZOR SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul verificărilor metrologice și etalonari prin: crearea unei noi unități de prestare servicii și diversificarea activității unei unități existente.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea unei unități noi și diversificarea activității unei unități în domeniul verificărilor metrologice și etalonari prin:
 • Construirea unui spațiu de prestări servicii de 204 mp (suprafață construită).
 • Dotarea cu echipamente, aparate și instalații de măsurare, control și reglare specifice activităților de verificări metrologice periodice și etalonari pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată și automată umidimetre, granomate, granolysere, balanțe hectolitrice, balanțe de precizie ridicată.
 • Achiziționarea de programe informatice și licențe specifice activităților de verificări metrologice periodice și etalonari pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată și automată umidimetre, granomate, granolysere, balanțe hectolitrice, balanțe de precizie ridicată.
 1. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a își dezvoltă și menține avantajul competitiv:
 • Implementarea procesului de certificare a unor servicii specifice activității desfășurate în cadrul proiectului (acreditare RENAR).
 • Implementarea procesului de recertificare a sistemului de management al calității (ISO 9001).
 • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil din afară României.
 1. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie: achiziționarea unui sistem fotovoltaic on-grid cu autoconsum.
 • Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție) sau optimizarea funcționarii instalațiilor și a fluxurilor tehnologice prin achiziționarea unui sistem de încălzire/răcire tip VRV, cu grad înalt de eficientă energetică (COP aproximativ 4) și utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED.
 • Adaptarea infrastructurii, pentru accesul persoanelor cu dizabilități prin: accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii se va face din cadrul parcării auto, zona rezervată parcării autoturismelor ce deservesc persoanele cu dizabilități locurile P1 și P7, prin intermediul trotuarelor și rampelor aferente până în interiorul clădirii; accesibilizarea scărilor interioare din clădire se realizează prin instalarea unui elevator tip platforma servoscara, care să asigure accesul persoanelor în scaun rulant, peste scară interioară.
 • Transportarea acestora la nivelul subsolului sau a parterului aflat la o cota diferită față de cota de acces se va realiza automatizat; toate spațiile și amenajările de incinta se vor realiza pentru a permite persoanelor cu dizabilități locomotorii accesul în conformitate cu normativul NP 051-2012.
 • Angajarea de persoane din următoarele categorii defavorizate: 1 persoană cu vârstă de peste 50 de ani.
 • Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management și implementare a proiectului cât și în echipa de operare a investiției.

Rezultate așteptate:

 1. Suprafață de servicii construită de 204 mp și dotarea cu active corporale și necorporale (număr):
 • 163 de active corporale din care: 2 utilaje și instalații de transportat; 147 echipamente, aparate și instalații de măsurare, control și reglare; 1 echipament manipulare; 9 echipamente IT, 2 echipamente periferice; 1 instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie; 1 sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților.
 • 9 active necorporale: 8 licențe și 1 program informatic.
 • Înființare punct de lucru la locația de implementare a proiectului și autorizarea activității derulate în cadrul proiectului.
 • Angajarea personalului suplimentar necesar la finalul implementării proiectului, între care 1 persoană din categoria defavorizate – 1 persoană cu vârstă de peste 50 de ani.
 1. Activități specifice priorității de investiție derulate:
 • servicii specifice certificate – acreditare laborator etalonari.
 • 1 sistem de management recertificat.
 • 1 participare, în calitate de expozant, la un târg de profil.


Informaţii suplimentare se pot obţine la: Domnul Teodor
Bolocan Funcţia – Manager Proiect METROSENZOR S.R.L.; Telefon/Fax: 0731/055556; Adresa de e-mail: office @ metrosenzor.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-­ue.ro

Mai multe despre Programul Operaţional Regional 2014-­2020 pe www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro